handen

Contactgegevens
Evangelische Gemeente
De Levensbron
Per adres:
Roodmus 21
2872 AT  Schoonhoven

Email:
penningmeester@
delevensbron.nu

RSIN nummer: 8514.50.684
KVK nummer: 54814456


Adresgegevens
zondagse samenkomsten
CSG Willem de Zwijger
Kamerling Onnesdreef 4
2871 JN  Schoonhoven

Aanvangstijd 10:00 uur


Activiteitenlocatie

De Steiger
Bergambachterstraat 9
Schoonhoven


Wilt u de gemeente 
ondersteunen dan kunt u 
uw gift overmaken op
banknummer
NL87RABO0111062713
tnv De Levensbron, 
Schoonhoven

Door onze ANBI status
is uw gift aftrekbaar
van de belasting

 

 

 

 

Doelstelling Evangelische Gemeente De Levensbron

 • Samen God eren en Jezus volgen, waarbij we elkaar aanmoedigen, opbouwen, en Gods liefde willen uitdragen.
 • Door uit de Bijbel te Lezen en onderwijzing hieruit, willen we groeien in geloof en in onze relatie met Jezus Christus.
 • Het delen van Gods liefde, en wat de Bijbel ons leert, met anderen uit Schoonhoven en omgeving, en doormiddel van zending op andere plaatsen.


Hoofdlijnen beleidsplan
Wij proberen onze doelen te bereiken door

 • Het houden van samenkomsten, waarin prediking van het evangelie van Jezus centraal staat;
 • Een gemeenschap van gelovigen te vormen naar bijbels model, die als zodanig haar plaats in de samenleving inneemt;
 • Het bedienen van doop en avondmaal;
 • Het toerusten van de gelovigendoor onder meer bijbelonderwijs, bidstonden, kringen en jeugdwerk;
 • Het zoeken van eenheid en gemeenschap binnen de gemeente;
 • Het verlenen van pastorale zorg;
 • Het vormgeven van de missionaire taak van de gemeente;

Actueel verslag activiteiten

 • Op zondag een samenkomst Waarin onze Heer en Heiland Jezus Christus centraal staat en Hem aanbidden wij. Voor de kinderen is er een eigen samenkomst SJEMA-kids en Benjamins.
 • Door de week zijn er bidstonden, huiskringen, onderwijs avonden en vele andere ontmoetingen. Ook voor jongeren en tieners zijn er plekken van ontmoeting. Ontmoeting met God en elkaar.
 • Per jaar houden we minimaal 2 gemeente avonden en 1 gemeente dag.
 • We ondersteunden zendelingen al dan niet door ons zelf uitgezonden.
 • We vinden het belangrijk om te geven. Hiervoor houden we collectes t.b.v. de kosten van de gemeente en we ondersteunen zendelingen en goede doelen hiermee.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur, de Oudstenraad, bestaat uit minimaal 3 oudsten (personen) waaronder een voorzitter en een secretaris. Geen van de oudsten (bestuursleden) ontvangt een beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur, de Oudstenraad, wordt door oudsten en de leden van de gemeente verkozen.

Financiële verantwoording
Financiële inkomsten worden verkregen doormiddel van:

 • Collecten, andere vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten, opbrengst van kapitaal, evt. andere wettige verkrijgingen.

Inkomsten worden onder andere gebruikt voor:

 • Huur onderkomen.
 • Organiseren van activiteiten.
 • Ondersteunen goede doelen, zendelingen.
 • Het geven van een vergoeding/reiskosten aan sprekers.

Financiële verantwoording 2019